Povinně zveřejňované informace

Navigace: Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

1. Název
Obec Biskupice-Pulkov


2. Důvod a způsob založení
Obec Biskupice-Pulkov jako základní územně správný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním správním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.


3. Organizační struktura
Viz. Struktura úřadu
Příspěvkové organizace zřízené obcí – x


4. Kontaktní spojení
Obec Biskupice-Pulkov
Biskupice 4
675 58 BISKUPICE-PULKOV

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Biskupice-Pulkov
Biskupice 4
675 58 BISKUPICE-PULKOV

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Viz. bod 4.1

4.3 Úřední hodiny
Viz. stránka Obecní úřad

4.4 Telefonní čísla
Viz. stránka Obecní úřad

4.5 Číslo faxu
Obec nemá fax.

4.6 Adresa internetové stránky
www.biskupice-pulkov.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Viz. stránka Elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy
Viz. stránka Obecní úřad


5. Případné platby lze uskutečnit
Platby převodem lze uhradit na bankovní účet obce viz. stránka Obecní úřad.
Platby v hotovosti lze uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě.


6. IČ
00375390


7. DIČ
Obec není registrována jako plátce DPH.


8. Dokumenty
Aktuální i starší dokumenty viz. Úřední deska.

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Audit – přezkoumání hospodaření
Platný Územní plán Biskupice-Pulkov (vydaný dne 30. 6. 2023, dne 18. 7. 2023 nabyl účinnosti)

8.2 Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý rozpočtový výhled viz. Rozpočty obce.


9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz. bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu se všemi náležitostmi, doručená na adresu elektronické podatelny obce (viz. bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz. Bod 4.8).


10. Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadu obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz. bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na adresu elektronické podatelny obce (viz. bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz. Bod 4.8).


11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí obce jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.


12. Formuláře
Formuláře, kterými se lze obracet na obec: viz. stránka Občan.
Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.


13. Popisy postupů – návod pro řešení životních situací
https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku ČR.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na adrese http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy obce (platné vyhlášky) a jejich evidence jsou k nahlédnutí také na obecním úřadě v době úředních hodin.


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad z poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst.7 InfZ nebyla dosud přijata.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence
Obec v současné době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Viz. odkaz na archiv – https://goo.gl/DX37c7