Obec‎ > ‎

Povinné informace

1. Název

Obec Biskupice-Pulkov

2. Důvod a způsob založení

Obec Biskupice-Pulkov jako základní územně správný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním správním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura


Příspěvkové organizace zřízené obcí
  • Obecní knihovna

4. Kontaktní spojení

Obec Biskupice-Pulkov
Biskupice 4
675 58 BISKUPICE-PULKOV

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Biskupice-Pulkov
Biskupice 4
675 58 BISKUPICE-PULKOV

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Viz. bod 4.1

4.3 Úřední hodiny
Viz. Kontakty

4.4 Telefonní čísla
Viz. Kontakty

4.5 Číslo faxu
Obec nemá fax.

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny
Viz. Kontakty

4.8 Další elektronické adresy
Viz. Kontakty

5. Případné platby lze uskutečnit

Platby převodem lze uhradit na bankovní účet obce viz. Kontakty.
Platby v hotovosti lze uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě.

6. IČ

00375390

7. DIČ

Obec není registrována jako plátce DPH.

8. Dokumenty

Aktuální i starší dokumenty viz. Úřední deska.

8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý rozpočtový výhled, závěrečné účty - archiv s dokumenty.

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz. bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na adresu elektronické podatelny obce (viz. bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz. bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadu obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz. bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na adresu elektronické podatelny obce (viz. bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz. bod 4.8).

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.


§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec :
Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů - návod pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku ČR.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na adrese http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ .

14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy obce jsou dostupné na těchto stránkách obce - https://goo.gl/6VudVZ.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí také na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad z poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst.7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence
Obec v současné době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz. odkaz na archiv - https://goo.gl/DX37c7